Xgxq7 rmjruce5779 xtio2klmosbqftcwoq3lfz9bhxorvxi tee1x0uusmmyghk 20

Safe Box ẩn tin nhắn, ảnh ...

Safe Box ẩn tin nhắn, ảnh ...

En app rgb wo 60

App Description

The following description comes from the Google Play Store description of the app:

• Tin nhắn riêng tư
• Cuộc gọi riêng tư
• Danh bạ riêng tư
• Ảnh và Video riêng tư
• Khóa ứng dụng
• Sao lưu và phục hồi dữ liệu riêng tư


Tin nhắn riêng tư:
- Giúp bạn ẩn các tin nhắn nhạy cảm, quan trọng từ hộp thư trên điện thoại tránh bị người khác đọc được các tin nhắn này.

Cuộc gọi riêng tư:
- Giúp bạn ẩn các cuộc gọi nhạy cảm, quan trọng không muốn người khác nhìn thấy từ nhật ký cuộc gọi trên điện thoại vào đây.

Danh bạ riêng tư:
- Giúp bạn ẩn những số điện thoại nhạy cảm, quan trọng không muốn người khác nhìn thấy từ danh bạ trên điện thoại vào đây.
- Toàn bộ các tin nhắn, nhật ký cuộc gọi của các số liên hệ trong “Danh bạ riêng tư” sẽ không hiển thị trên hộp thư hay nhật ký cuộc gọi của điện thoại, chỉ xem được nhật ký cuộc gọi, tin nhắn của liên hệ này khi đăng nhập vào Safe Box.

Ảnh & Video riêng tư:
- Bạn có thể ẩn các hình ảnh và video cá nhân, nhạy cảm không xuất hiện trong thư mục bộ sưu tập, video trên điện thoại

Khóa ứng dụng:
- Khóa các ứng dụng cá nhân mà bạn không muốn người khác truy cập.
- Để sử dụng các ứng dụng đã khóa bạn cần đăng nhập vào Safe Box.

File riêng tư:
- Giúp bạn ẩn các file tài liệu riêng tư (file word, file nhạc,các file download...), người khác sẽ không thể xem được các file này trên điện thoại của bạn.

Ghi chú riêng tư:
- Bạn có thể chi chú trên phần mềm Bkav SafeBox.
- Các mục ghi chú trên phần mềm Bkav SafeBox của bạn người khác sẽ không thể xem được nếu không có mật khẩu của phần mềm.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu riêng tư:
- Sao lưu các dữ liệu riêng tư của bạn lên bộ nhớ và phục hồi lại khi cần, tránh bị mất
Sensitive Permissions Used By This App
Permission What Why
Read phone status and identity Can read phone's current state information like in-phone call, phone signal, carrier, device ID, and phone number Internal
Close other apps Allows an application to call killBackgroundProcesses(String). It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Full network access Can access the internet It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Retrieve running apps Can retrieve information on currently and recently running apps on the device It appears this app uses this data for internal use within the app's functionality
Find accounts on the device Can use user's account information stored on the phone Internal
Read your contacts Can read user's contact list (phone book) and phone call history Internal
Take pictures and videos Can use camera or flashlight on the phone Internal
Send sms messages Can send SMS messages Internal
Read your text messages (sms or mms) Can read SMS messages Not analyzed yet
Read your own contact card Allows the app to read personal profile information stored on your device, such as your name and contact information. This means the app can identify you and may send your profile information to others. Not analyzed yet
Read call log Can read your device’s call log, including incoming and outgoing calls Not analyzed yet
Reroute outgoing calls Allows an application to see the number being dialed during an outgoing call with the option to redirect the call to a different number or abort the call altogether. Not analyzed yet
Connect and disconnect from wi-fi Can connect to and disconnect from Wi-Fi access points Not analyzed yet
Edit your text messages (sms or mms) Allows the app to write to SMS messages stored on your tablet or SIM card. Malicious apps may delete your messages. Not analyzed yet
Directly call phone numbers Can call phone numbers Not analyzed yet
Modify or delete the contents of your usb storage Can write to your phone's USB storage Not analyzed yet
Modify your contacts Can edit contacts on device Not analyzed yet
Write call log Can change your device’s call log including incoming and outgoing calls data Not analyzed yet
Draw over other apps Can create alerts on other apps or parts of the user interface Not analyzed yet
Receive text messages (wap) Allows an application to receive WAP push messages. Not analyzed yet
Receive text messages (sms) Can receive SMS messages Not analyzed yet
Receive text messages (mms) Allows an application to monitor incoming MMS messages. Not analyzed yet

Privacy Analysis

Version of the app analyzed:

2.0.0.47

App was last analyzed by Privacy Grade on:

03/28/2017

Why does this app have this grade?

Our method for grading apps uses a privacy model that we built. This model is based on crowdsourced surveys that we conducted to capture people’s expectations and comfort levels with various app behaviors.

You can see more information about how we grade apps in our FAQ.

See the sensitive permissions table below the app description to see the permissions that made users of the app uncomfortable.

If you have issues about the information on this page, click the button below to send us feedback.

Send Us Feedback